Volume 5, Issue 4, December 2020, Page: 89-93
Biological Value of Protein of Quick-Frozen Semi-finished Products from Cultivated Champignons
Natalia Nesterenko, Department of Commodity Science, Safety and Quality Management, Faculty of Trade and Marketing, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine
Natalia Orlova, Department of Commodity Science, Safety and Quality Management, Faculty of Trade and Marketing, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine
Svitlana Belinska, Department of Commodity Science, Safety and Quality Management, Faculty of Trade and Marketing, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine
Iuliia Motuzka, Department of Commodity Science, Safety and Quality Management, Faculty of Trade and Marketing, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine
Anastasiya Ivanyuta, Department of Technology of Meat, Fish and Seafood, Faculty of Food Technology and Quality Control of Agricultural Products, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
Alina Menchynska, Department of Technology of Meat, Fish and Seafood, Faculty of Food Technology and Quality Control of Agricultural Products, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
Received: Nov. 17, 2020;       Accepted: Nov. 27, 2020;       Published: Dec. 4, 2020
DOI: 10.11648/j.ijfsb.20200504.17      View  100      Downloads  43
Abstract
Biological value of protein of quick-frozen semi-finished products from cultivated champignons has been studied. Results of the study of total, protein and non-protein nitrogen in semi-finished products with mushrooms before the freezing and during the low-temperature storage are presented in this work. High preservation of protein after 12 months of low-temperature storage in experimental samples of semi-finished products in comparison with control samples has been established. The amino acid composition of semi-finished products has been determined by the method of ion-exchange column liquid chromatography using an automatic amino acid analyzer. Biological value of protein of quick-frozen semi-finished products from cultivated champignon has been determined by the amino acid composition of the experimental sample in comparison with the amino acid composition of the reference protein, proposed by FAO / WHO, and the following calculation of the amino acid score. Studies have shown that the dominant amino acids in all samples are tryptophan, phenylalanine and tyrosine. The main limiting amino acids are methionine and cystine. Studies of nitrogenous commercial mushroom semi-finished products have shown that quick-frozen semi-finished products from cultivated mushrooms, which have been pre-treated, regardless of the mushrooms varieties, have a higher biological value compared to the control samples.
Keywords
Cultivated Champignons, Total, Protein Nitrogen, Non-protein Nitrogen, Amino Acid Composition
To cite this article
Natalia Nesterenko, Natalia Orlova, Svitlana Belinska, Iuliia Motuzka, Anastasiya Ivanyuta, Alina Menchynska, Biological Value of Protein of Quick-Frozen Semi-finished Products from Cultivated Champignons, International Journal of Food Science and Biotechnology. Vol. 5, No. 4, 2020, pp. 89-93. doi: 10.11648/j.ijfsb.20200504.17
Copyright
Copyright © 2020 Authors retain the copyright of this article.
This article is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.
Reference
[1]
Dyatlov V. V., Popova N. A., Medvedkova I. I. (2011). Quality and harmlessness of champignons during the storage [Kachestvo i bezvrednost' shampin'onov pri khranenii]. Tovaroznavchyi visnyk, 3: 95–103.
[2]
Simakhina H. O., Hoyko I. M., Stetsenko N. A. (2014). Processing of edible mushrooms to obtain protein-containing semi-finished products [Pererobka yistivnykh hrybiv dlya otrymannya bilokvmisnykh napivfabrykativ]. Goods and markets, №2: 70–79.
[3]
Bakaitis V. I. (2006). Theoretical and experimental substantiation of increase of consumer properties and preservation of mushroom production [Teoreticheskoye i eksperimental'noye obosnovaniye povysheniya potrebitel'skikh svoystv i sokhranyayemosti gribnoy produktsii]. Kemerovo.
[4]
Tsapalova I. E., Bakaitis V. I., Kutafieva N. P. (2002). Examination of mushrooms [Ekspertiza gribov]. Novosibirsk: Novosibirsk Publishing House.
[5]
Pavlyuk R. YU., V. V. Poharska, L. O. Radchenko, R. D. Tauber, T. S. Matsipura, O. A. Kaplun (2017). Development of a new generation of health nanoproducts from champignon mushrooms for restaurant business enterprises [Rozrobka novoho pokolinnya ozdorovchykh nanoproduktiv iz hrybiv shampinʹoniv dlya pidpryyemstv restorannoho biznesu]. Scientific journal Science Rice, №5 (34): 38—44.
[6]
Connell J. E., Esselen W. B. (1997). Carbohidrates in cultivated mushrooms. Food, Vol. 5 (12): 118–121.
[7]
Nesterenko N. A. (2011). Production and consumption of cultivated mushrooms in Ukraine [Virobnitstvo i spozhivannya kul'tivovanikh gribov v Ukraine]. Goods and markets, 2 (12): 61–68.
[8]
Orlova N. Ya., Nesterenko N. A. (2012). Freezing as an effective way to preserve the original consumer properties of cultivated champignons [Zamorozhuvannya - yefektivniy sposíb zberezhennya vikhídnikh spozhivnikh vlastivostey kul'tivovanikh pecherits']. In: Actual problems of development of food production, restaurant and hotel facilities and trade: thesis for All-Ukrainian scientific-practical conference of young scientists and students, April 25. Kharkiv: KhDUHT, p. 81.
[9]
Orlova N. Ya., Nesterenko N. A. (2012). Consumer properties of frozen mushrooms depending on pre-treatment procedure [Spozhivní vlastivostí zamorozhenikh pecherits' zalezhno víd poperedn'oí obrobki]. Food industry of agro-industrial complex, 2: 41–43.
[10]
Pochinok Kh. N. (1976). Methods of biochemical analysis of plants [Metody biokhimicheskogo analiza rasteniy]. Naukova dymka.
[11]
Ovchinnikova Yu. A. (1974). New methods for the analysis of amino acids, peptides and proteins [Novyye metody analiza aminokislot, peptidov, belkov]. Moscow: «Mir».
[12]
Kozachenko T. D. (1975). Ion exchange chromatography of amino acids. Novosibirsk [Ionoobmennaya khromatografiya aminokislot]. Novosibirsk: «Nauka».
[13]
Orlova N. Ya., Nesterenko N. A., Kameneva N. V. (2012). Quality optimization of quick-frozen semi-finished products from cultivated champignons [Optimizatsiya yakostí shvidkozamorozhenikh napívfabrikatív íz kul'tivovanikh pecherits']. Goods and markets, №1 (13): 64–71.
[14]
Leucine as the most important amino acid [Leytsin - samaya glavnaya aminokislota]. [Online]. Available at: https://sportivnoepitanie.ru/biblioteka.aspx?a=aminokislota–lejcin.
[15]
Pharmacological Encyclopedia. Lysine [Farmakologíchna yentsiklopedíya. Lizin]. [Online]. Available at: https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/2067/lizin.
[16]
Hnitsevych V. A., Chekhova N. S. (2017) Scientific substantiation of the use of mushroom powder in the technology of culinary products [Naukove obhruntuvannya vykorystannya hrybnoho poroshku u tekhnolohiyi kulinarnykh vyrobiv]. Modern food technologies, №34: 5–10.
[17]
Aspartic acid: effects on the body [Asparagínova kislota: vpliv na organízm]. [Online]. Available at: https://medfond.com/ korysni-produkty/korist- asparaginovoi-kisloti.html.
[18]
Chemistry online. Aspartic acid. [Khimiya onlayn. Asparaginovaya kislota]. [Online]. Available at: https://himija-online.ru/organicheskaya-ximiya/aminokisloty/asparaginovaya-kislota.html.
Browse journals by subject